Juridisk rammeverk og praktiske råd for din bedrift

Modul 1:
Diskriminering i arbeidslivet

Kurset tilbys høsten 2018. Informasjon om påmelding kommer snart.

I januar 2018 fikk vi en ny diskriminerings- og likestillingslov. Dette kurset vil presentere den nye loven og de internasjonale rettslige forpliktelsene som pålegges arbeidsgiver på diskrimineringsfeltet.  Vi skal også se nærmere på diskrimineringsvurderingen i relevant rettspraksis, og på hvordan loven håndheves.

 Kursinnhold:

  • Innføring i den nye diskriminerings- og likestillingsloven, og i internasjonale diskrimineringsrettslige forpliktelser for arbeidslivet.
  • Diskrimineringsvurderingen i saker om rekruttering, graviditet/fødselspermisjon, religion, etnisitet, og nedsatt funksjonsevne.
  • Aktivitets- og redegjørelsesplikten.
  • Håndheving av loven.
  • Implementering på din arbeidsplass.

Modul 2: Rettslige krav til håndtering av trakassering

Kurset tilbys høsten 2018. Informasjon om påmelding kommer snart.

Det kan få store omdømmemessige konsekvenser ikke å ta trakassering på alvor. Hittil har få saker vært tatt til retten, men slike saker kan få betydelige økonomiske konsekvenser dersom bedriften ikke har fulgt opp sine rettslige plikter. Nå har Stortinget bestemt at saker vedrørende seksuell trakassering i arbeidslivet skal kunne tas opp for Likestillings- og diskrimineringsnemnda, som vil kunne ilegge bøter og pålegge tiltak for arbeidsgiver. Ta vare på dine ansatte – vær føre var og sett deg inn i dine plikter som arbeidsgiver i dag!

Kursinnhold:

  • Det rettslige rammeverket
  • Forebygging
  • Varslingsrutiner
  • Håndtering av konkrete saker
  • Implementering på din arbeidsplass

Påmelding

For mer informasjon eller ved behov for faktura, kontakt Astrid på 992 66 101 eller post@egalia.org

Ved å delta på våre kurs bidrar din bedrift til å sikre fri rettshjelp til utsatte for diskriminering!

3
Top