Foto: Rawpixel #401426

 «Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald,
diskriminering og trakassering.»

Opplæringslova § 9A-4 første ledd

Den pågående debatten om seksuell trakassering i skolegården har avdekket et behov for forebygging, bevisstgjøring og handlingskompetanse i saker om diskriminering og trakassering i skolen.

I 2017 ble det gjort endringer i opplæringsloven kapittel 9A om elevenes skolemiljø. En viktig endring var lovfestingen av kravet til nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Reglene gjelder for grunnskolen, skolefritidsordningen og den videregående skolen, og gir elevene en individuell rett til et trygt og godt skolemiljø.

Skolenes aktivitetsplikt er forankret i opplæringsloven § 9A-4, og gjelder for alle som arbeider på skolen. Bestemmelsen oppstiller tydelige krav om å følge med, gripe inn, varsle, undersøke, og sette inn tiltak. Skolen skal dokumentere hva som gjøres for å oppnå aktivitetsplikten etter nærmere bestemte regler. Brudd på loven kan klages til Fylkesmannen, som kan fastsette dagbøter.

Vi tilbyr kurs til skolens ledelse om skolens juridiske forpliktelser hva gjelder trakassering og diskriminering.

Kursinnhold:
  • Hva kan defineres om trakassering, seksuell trakassering og diskriminering etter diskriminerings- og likestillingsloven?
  • Hvilke krav stiller opplæringsloven med forskrifter til skolen hva gjelder håndtering av saker om trakassering og diskriminering?
  • Hvordan kan skolen følge opp aktivitetsplikten på en god måte?
  • Hvordan forebygge diskriminering og trakassering i skolen?

Tidsramme: 2 skoletimer +15 min pause
Pris: Kr 6 990,-. Utenfor Oslo og Akershus kommer reiseutgifter i tillegg.
Sted: På din arbeidsplass

Kontakt vår jurist Astrid for å avtale tid, eller for mer informasjon om kurset. Hun nås på 992 66 101 eller e-post astrid(a)egalia.org
Har dere spesifikke utfordringer ved deres skole, skreddersyr vi gjerne et opplegg kun for dere.