Blinde kan ikke nektes å bli meddommere

Blinde kan ikke nektes å bli meddommere

En dom fra European Court of Justice (ECJ) fra april 2021 fastslår at blinde på generelt grunnlag ikke kan nektes å være meddommere i straffesaker. I den bulgarske saken C‑824/19 TC, UB v Komisia za zashtita ot diskriminatsia, kom ECJ til at en generell regel om at blinde ikke kunne være meddommere i straffesaker fordi man antok at de ikke i tilstrekkelig grad ville kunne få med seg all relevant informasjon, var uforholdsmessig inngripende og derfor i strid med rammedirektivet, 2000/78/EC.

Domstolen viser til retningslinjer publisert av FN, ‘International Principles and Guidelines on Access to Justice for Persons with Disabilities’. Disse sier at det av hensyn til rettssikkerheten til personer med nedsatt funksjonsevne, må de ha mulighet for å delta direkte, også som meddommere. Derfor skal ulike former for tilrettelegging vurderes. For blinde vil tilretteleggingen kunne være materiell, f.eks. å få dokumentene i blindeskrift, personlig, i form av for eksempel assistanse av en kvalifisert og upartisk tredjeperson, eller organisatorisk, i form af for eksempel å bli oppnevnt kun i saker hvor alle sentrale bevis er presentert muntlig.

I mange saker vil det være nødvendig å se de sentrale bevisene for å kunne ta stilling til dem. I tillegg kommer hensynet om bevisumiddelbarhet, som er et sentralt prinisipp i norsk rett. De som avgjør saken skal få bevisene presentert så direkte som mulig. Dette er likevel ikke nok til å ekskludere blinde på generelt grunnlag fra å være meddommere, i følge ECJ. Det må foretas en konkret vurdering av deres mulighet for å vurdere de sentrale bevisene i den enkelte sak.

I Norge har lagmannsretten i sak LB-2014-51994 tidligere konkludert med at blinde på generelt grunnlag ikke kan være meddommere. Selv om rammedirektivet ikke er inntatt direkte i norsk rett gjennom EØS-avtalen, har lovgiver konsekvent uttalt at norsk rett skal være minst på linje med EU-retten når det gjelder vern mot diskriminering, se for eksempel Prop. 81 L (2016-2017) Lov om likestilling og forbud mot diskriminering kapittel 6.2.3.1 og 6.2.3.2 og Rt. 2011 s. 964 Kystlink.