Blinde kan ikke nektes å bli meddommere

En dom fra European Court of Justice (ECJ) fra april 2021 fastslår at blinde på generelt grunnlag ikke kan nektes å være meddommere i straffesaker. I den bulgarske saken C‑824/19 TC, UB v Komisia za zashtita ot diskriminatsia, kom ECJ til at en generell regel om at blinde ikke kunne være meddommere i straffesaker fordi man antok at de ikke i tilstrekkelig grad ville kunne få med seg all relevant informasjon, var uforholdsmessig inngripende og derfor i strid med rammedirektivet, 2000/78/EC.

Les mer