Blog

Hva gjør du om du opplever rasisme?

Egalia har samarbeidet med KUN og OMOD om å lage en veileder om hva du kan gjøre hvis du opplever rasisme. I denne veilederen forklarer vi hva loven sier om rasisme og diskriminering. Du får også vite hva du kan gjøre, og hvor du kan få hjelp. Du finner den her: www.rasismeveileder.no. Prosjektet er finansiert

Read More
Første høyesterettsdom om hatefulle ytringer mot transpersoner

Fra og med 2021 har kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk vært vernet mot hatefulle ytringer i straffelovens § 185. Nå har vi fått vår første høyesterettsdom om dette, HR-2022-1843-A. Høyesterett har nå slått fast at transpersoners vern mot hatefulle ytringer er like sterkt som for andre vernede grupper. Mer konkret har de slått fast at det å

Read More
Koranbrenning og ytringsfrihetens grenser

Er det en menneskerett å brenne koranen? Joda, men ikke hvor og når som helst. Den Europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) har de senere årene presisert hva statene kan gjøre når hatefulle ytringer møter minoriteter. Statenes plikt til å forby ytringer som oppfordrer til vold og trusler mot minoriteter er godt kjent, men statene kan også forby

Read More
Blinde kan ikke nektes å bli meddommere

En dom fra European Court of Justice (ECJ) fra april 2021 fastslår at blinde på generelt grunnlag ikke kan nektes å være meddommere i straffesaker. I den bulgarske saken C‑824/19 TC, UB v Komisia za zashtita ot diskriminatsia, kom ECJ til at en generell regel om at blinde ikke kunne være meddommere i straffesaker fordi man antok at de ikke i tilstrekkelig grad ville kunne få med seg all relevant informasjon, var uforholdsmessig inngripende og derfor i strid med rammedirektivet, 2000/78/EC.

Read More