Koranbrenning og ytringsfrihetens grenser

Er det en menneskerett å brenne koranen? Joda, men ikke hvor og når som helst. Den Europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) har de senere årene presisert hva statene kan gjøre når hatefulle ytringer møter minoriteter. Statenes plikt til å forby ytringer som oppfordrer til vold og trusler mot minoriteter er godt kjent, men statene kan også forby ytringer hatefulle ytringer rettet mot grupper og ikke bare enkeltpersoner – på noen vilkår. Fra Norge har vi allerede en dom som gjaldt hatefulle ytringer generelt mot samer.

Som andre menneskerettigheter, begrenses den enkeltes rettigheter av andres rettigheter. Når negative stereotypier av grupper er egnet til å påvirke gruppas identitet og gruppemedlemmers følelse av egenverdi og selvtillit i den grad at det kommer inn under Den europeiske menneskerettskonvensjonens artikkel 8 om retten til privatliv, sier EMD at ytringer kan forbys etter en helhetsvurdering. Man må da se på trekk hos gruppa som rammes, herunder sårbarhet og stigmatiseringshistorikk og posisjon i samfunnet. Man må også se på hvor egnet ytringene er til å forsterke negative stereotypier om gruppa, hvordan ytringen fremmes og hvor mye den spres. I tillegg bør man blant annet se på hvem det er som kommer med ytringen. Ingen faktorer er viktigere enn andre, det er det totale bildet som avgjør.

Når det gjelder koranbrenning, er det særlig relevant å ta i betraktning at det påvirker helt sentrale deler av mange muslimers identitet. Det er også relevant å se på hvor mye muslimer får av hatefulle ytringer, og deres posisjon i det norske samfunnet.

En ting som ofte får for lite fokus når det gjelder avveining mellom ulike gruppers interesser, er om det finnes noen praktiske løsninger som ivaretar begge litt bedre. Det er bra at politiet tidvis vurderer hvor ytringen framsettes. Det å stå utenfor en moske midt i Ramadan og brenne Koranen er ingen menneskerettighet. Paludin og andre kan fint gjøre det andre steder og ha ytringsfriheten i behold.

All ære til Nasim Khaliq og andre som beholder roen når koranbrennerne prøver å provosere og krenke. Det er en glimrende måte å bekjempe de fordommene koranbrennerne ønsker å spre. Men det kan bli for mye å be om. Oslo-politiet har mulighet og plikt til å ta en helhetsvurdering basert på dommene fra den Europeiske menneskerettighetsdomstolen. Mer om disse finner du her:
http://ohrh.law.ox.ac.uk/minority-vilification-redress…/

%d bloggere liker dette: