Likeverd og like muligheter!

Følg oss på Facebook!

Bakgrunn

Vi har i Norge et sterkt materielt vern mot diskriminering. Men det å få rett er noe helt annet enn å ha rett. Blant annet viser #metoo og fokuset på seksuell trakassering at det er svært stor forskjell på hva lovverket sier, og hva som er realiteten for mange. Dessverre er det også slik at diskrimineringslovgivningen vi har i liten grad brukes. Og loven må brukes for å bli tatt på alvor, og for å samsvare med i utviklingen ellers i samfunnet. Det er på tide å ta loven i bruk!

Det finnes flere i Norge som har diskriminering som en del av sitt arbeidsfelt, eller som jobber spesifikt med én type diskriminering – men det finnes ingen som jobber helhetlig kun mot diskriminering, på alle anerkjente grunnlag. Det ønsker vi å gjøre!

Vi som står bak Egalia er jurister med spesialisering innen diskrimineringsrett, som brenner for et samfunn med rom for alle. Vi ønsker med Egalia å fylle noen av tomrommene vi mener finnes i norsk rett, ved:

  • å tilby gratis juridisk rådgivning og bistand til de som mener seg diskriminerte.
  • å føre saker for nemnd og domstol, og slik bidra til at den materielle retten brukes og utvikles.
  • å bidra med rådgivning og kompetansehevende kurs og tiltak overfor næringsliv, fagbevegelse, organisasjoner og offentlige virksomheter.

Finansiering

Egalia ønsker å være uavhengig av staten, og har en målsetning om å klare seg uten statsstøtte. Vår finansiering skal komme gjennom vår konsulent- og kursvirksomhet. Men vi vil søke prosjektmidler når dette er mulig og/eller relevant.

Samarbeidspartnere

Vi vil gjerne samarbeide med fagmiljøer, enkeltpersoner og organisasjoner som arbeider mot diskriminering. Vi ønsker å opprette og bidra til et faglig nettverk innenfor diskrimineringsrett, slik at dette fagområdet styrkes og får den anerkjennelsen det fortjener.

Selskapsform

Egalia er et aksjeselskap, men uten mulighet for utbytte, og vi er registrert i Frivillighetsregisteret. Et eventuelt overskudd skal brukes på å styrke Egalia som selskap, eller andre organisasjoner som jobber mot diskriminering.

Internasjonale menneskerettigheter og EU

EGALIA skal ha et internasjonalt perspektiv, og jobbe særlig for å sikre internasjonale menneskerettigheter slik de kommer til uttrykk i

  • FNs rasediskrimineringskonvensjon (CERD)
  • FNs barnekonvensjon (BK)
  • FNs kvinnediskrimineringskonvensjon (KDK)
  • FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)
  • Yogyakarta-prinsippene

EU-retten er dynamisk og fremoverlent på diskrimineringsfeltet. Vi mener det kan være mye å hente i forhold til å utvikle norsk diskrimineringsrett ved å ta EU-rettens krav på alvor, og ønsker aktivt å kunne bruke de EU-rettslige mulighetene som finnes via vår EØS-tilknytning.