Kurs, rådgivning og kompetanseheving

Har din arbeidsplass, organisasjon eller forening behov for rådgivning, kompetanseheving eller bistand med å få på plass lovpålagte plikter i tilknytning til diskriminering og trakassering? Ønsker dere å bli utfordret på egne holdninger? Har dere noe konkret dere vil forbedre eller forebygge?

Les mer

Rettsutvikling og faglige nyheter

Her finner du nyheter vedrørende EU-rett og internasjonale konvensjoner, ny forskning, rettspraksis og annet fagstoff fra diskrimineringsfeltet. Ønsker du å bidra med et innlegg eller kjenner til noe vi bør legge ut her, send oss en e-post!

Les mer

Om EGALIA senter mot diskriminering AS

Om EGALIA senter mot diskriminering

EGALIA arbeider helhetlig mot diskriminering på grunnlag av kjønn, etnisitet, religion, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder. Vi ønsker å bidra til å sikre internasjonale menneskerettigheter slik de kommer til uttrykk i norsk lov og i internasjonale menneskerettighetskonvensjoner.

Vi er registrert i Frivillighetsregisteret, og det er ikke mulig å ta utbytte fra driften av vårt selskap. Siden vi er et privat foretak, uavhengige av det offentlige og norske myndigheter, er vi ikke omfattet av reglene om innsynsrett. Det betyr at diskrimineringsutsatte, bedrifter eller organisasjoner kan kontakte oss helt trygt, uten at andre må få kjennskap til det.

Vi som arbeider i EGALIA er jurister med spesialkompetanse i diskrimineringsrett og internasjonale menneskerettigheter.

Vi tilbyr:

  • Kompetanseheving og rådgivning for bedrifter, offentlige organer og organisasjoner om diskrimineringsrettslige rettigheter og plikter.
  • Juridisk rådgivning og bistand for utsatte for diskriminering på alle lovens grunnlag.
Egalia * senter mot diskriminering - Helter

Siste nyheter:

Det siste innen diskrimineringsretten

Første høyesterettsdom om hatefulle ytringer mot transpersoner

Fra og med 2021 har kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk vært vernet mot hatefulle ytringer i straffelovens § 185. Nå har vi fått vår første høyesterettsdom om dette, HR-2022-1843-A.

Høyesterett har nå slått fast at transpersoners vern mot hatefulle ytringer er like sterkt som for andre vernede grupper. Mer konkret har de slått fast at det å kalle en transkvinne for en pervers mannsgris er en straffbar ytring. Retten sier det er greit å uttrykke seg negativt om retten til å endre kjønnsuttrykk og juridisk kjønn på generell basis, men at det å komme med grovt nedvurderende karakteristikker i en slik sammenheng ikke er det.

Les mer

Koranbrenning og ytringsfrihetens grenser

Er det en menneskerett å brenne koranen? Joda, men ikke hvor og når som helst. Den Europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) har de senere årene presisert hva statene kan gjøre når hatefulle ytringer møter minoriteter. Statenes plikt til å forby ytringer som oppfordrer til vold og trusler mot minoriteter er godt kjent, men statene kan også forby ytringer hatefulle ytringer rettet mot grupper og ikke bare enkeltpersoner – på noen vilkår. Fra Norge har vi allerede en dom som gjaldt hatefulle ytringer generelt mot samer.

Les mer

Blinde kan ikke nektes å bli meddommere

En dom fra European Court of Justice (ECJ) fra april 2021 fastslår at blinde på generelt grunnlag ikke kan nektes å være meddommere i straffesaker. I den bulgarske saken C‑824/19 TC, UB v Komisia za zashtita ot diskriminatsia, kom ECJ til at en generell regel om at blinde ikke kunne være meddommere i straffesaker fordi man antok at de ikke i tilstrekkelig grad ville kunne få med seg all relevant informasjon, var uforholdsmessig inngripende og derfor i strid med rammedirektivet, 2000/78/EC.

Les mer